Reflectie naar aanleiding van de expertsessie “Participatie in stedelijke gebiedstransformaties”

In de expertsessie ‘Participatie in stedelijke gebiedstransformatie’, georganiseerd door Platform 31 en de TU Delft, schoof Eva Wolf aan bij de tafel ‘posities, conflict en consensusvorming.’  De vraag die centraal stond: welke kansen en risico’s zijn er wanneer private partijen onder de nieuwe omgevingswet participatieprocessen gaan organiseren? De discussie aan de tafel spitse zich al snel toe op de vraag welke sturing de overheid aan privaat georganiseerde participatie zou moeten geven om goede conflicten mogelijk te maken, of, anders gesteld, geëscaleerde conflicten te voorkomen. 

Een deel van de tafel wees op de noodzaak van leidraden rondom “hoe participatie moet.” Zonder zo’n leidraad, aldus meerdere genodigden, zouden private partijen mogelijk wel erg magere omgevingsdialogen organiseren. Andere experts benadrukten juist dat de overheid zelf vaak wezenlijk participatie bemoeilijkt, omdat ze belemmeringen opwerpt om flexibel om te gaan met de wensen van omwonenden. 

De vraag naar de rol van particuliere initiatiefnemers in de omgevingsdialoog is ook voor BBB relevant. Wanneer particulieren veel ruimte krijgen om naar eigen inzicht participatie te organiseren, gaat hun belang dan de publieke ruimte domineren? Of kan het geven van die ruimte ook de mogelijkheid creëren om meerdere belangen te verenigen, zodat de omgevingsdialoog als onderhandelingskanaal kan dienen om goede conflicten te voeren. Vragen waarover ook BBB zich de aankomende periode gaat buigen!

Leave a comment

Spring naar toolbar